جدول وزنی شمش فولادی

جدول وزنی شمش فولادی

گریدCSiMnp(max)s(max)Cr(max)Ni(maxCu(max)
3Sp0.14
0.22
0.15
0.3
0.4
0.65
0.040.050.30.30.3
5sp0.28
0.37
0.15
0.3
0.5
0.8
0.040.050.30.30.3
ST370.09
0.15
0.17
0.35
0.35
0.65
0.0400.0400.30.30.3
ST520.17
0.22
0.35
0.55
1.30
1.60
0.0350.0400.30.30.3